Starostwo Powiatowe w Żninie serdecznie zaprasza uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Żninie, dla której organem prowadzącym jest Powiat Żniński do udziału w zajęciach pozalekcyjnych: "Spawacz zawodowiec" - zajęcia dają możliwość nabycia wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie spawania, potwierdzone książeczką spawalniczą i certyfikatem międzynarodowym. Program obejmuje 100 godzin lekcyjnych do zrealizowania w roku szkolnym 2012/2013.
Termin rekrutacji do zajęć rozpoczyna się 3.12.2012r. i trwa do 14.12.2012r. Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne można uzyskać w sekretariacie szkoły oraz na stronie www.autostrada.znin.pl. Zajęcia realizowane są w ramach projektu "Autostrada kompetencji i umiejętności" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dlatego udział w nich jest dla uczniów całkowicie bezpłatny.


-----


Od 1 września 2012 roku Powiat Żniński przystąpił do realizacji kolejnego projektu wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" pt. "Autostrada kompetencji i umiejętności", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie objęci wsparciem zostaną uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym (tj. techników i szkół zawodowych), dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński, tj: ZSP Żnin, ZSP Janowiec Wlkp., ZSP Gąsawa, ZSP Łabiszyn, ZSP Piechcin, ZSEH Żnin, ZSS Żnin. Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2012/2013.

Rekrutacja na zajęcia rozpoczyna się 3 września 2012r. i potrwa do 21 września 2012r. Celem projektu jest wzrost atrakcyjności szkolnictwa zawodowego szkół w Powiecie Żnińskim oraz wzmocnienie zdolności do przyszłego zatrudnienia m.in. 300 uczniów tych szkół w tym nawiązanie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia: zajęcia pozalekcyjne "Zastosowanie technologii informacyjnych w księgowości", "Matematyczny omnibus", "Języki bez barier" (j.polski, j.angielski, j.niemiecki), "Przedsiębiorczość"; zajęcia pozaszkolne "As kompetencji zawodowych" ("Stosowanie kombajnów w rolnictwie" i "Organizacja usług cateringowych i kelnerskich"), wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ("Spawacz zawodowiec", "Praktyczna nauka pracy na obrabiarkach", "Tajniki kasy fiskalnej", "Instruktor pizzy"), uruchomienie kierunku Technik żywienia i usług gastronomicznych, współpracę z pracodawcami i instytucjami rynku (praktyki zawodowe, wyjazdy branżowe i studyjne, konferencje), a także doradztwo edukacyjno-zawodowe (indywidualne konsultacje).

Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane są na wzrost kompetencji porozumiewania się uczniów w języku ojczystym lub obcym, podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z przedmiotów egzaminacyjnych zawodowych i maturalnych, zaplanowanie ścieżki rozwoju poprzez uzyskanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. W celu podniesienia efektywności procesu kształcenia zostaną zastosowane innowacyjne formy nauczania i oceniania, prasa oraz literatura fachowa, wyjazdy studyjne i branżowe. Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne, a na zajęciach będą mogli korzystać z zakupionych w ramach projektu pomocy i sprzętu dydaktycznego. Uczniowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w ZSP w Żninie otrzymają bezpłatne podręczniki do klasy I oraz refundację kosztów dojazdu na zajęcia, a także będą mieli możliwość nabycia dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, zapewniających elastyczność poruszania się po rynku pracy.


1. Wykaz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dostepnych w szkołach - pobierz